A projektről

A PROJEKT ADATAI

Teremtsünk együtt egy jobb iskolát, avagy szemléletváltó módszertani változások a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolában

Kedvezményezett neve és elérhetősége

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
5420. Túrkeve, Petőfi tér 6.
E-mail: petofi@petofi-tkeve.sulinet.hu
Honlap: www.kevisuli.hu
Tel.: 06/56/361-033

Közreműködő szervezet
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT, 1034 Budapest, Váci u. 45 „C” épület
Honlap: www.esza.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Honlap: www.nfu.hu

Projektmenedzsment

Projektmenedzser: Árvai Attila
Szakmai vezető: Németh Károlyné
Pénzügyi vezető: Goodwil Consulting
Elnyert támogatás: 88.604.786 Ft

A megvalósítás időtartama: 2013. március 11 – 2015. március 11.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az intézmény fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőtúri Tankerület
Igazgató: Dr Sebestyén Katalin
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
A program az iskola két feladatellátási helyén valósul meg.
• Székhely: Túrkeve, Petőfi tér 6
• Telephely: Túrkeve, Kossuth u. 33.

Az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati projekt célkitűzései

 • az iskola pedagógiai-módszertani megújulása,
 • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósítása
 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
 • a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
 • a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában
 • az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához
 • a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
 • digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.
 • a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A projekt konkrét céljai

Elsődleges célunk az egészséges életmód kialakítása, az életminőség javítása, a tanulók szemléletmódjának formálása alakítása a mozgás megszerettetése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat, olyan mozgásformákat és alkalmakat teremtsünk, amely élményt és örömet jelent a fiatalok számára. A szabadtéri mozgásos programok és a mindennapi testnevelést segítő programok erre jó lehetőségeket adnak Célunk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, ismerjék meg a természetet. Az erdei iskolai programok ennek megvalósulásához adnak segítséget. Nagyon fontos az idegen nyelvek minél jobb ismerete, használói szintű elsajátítása. A nyelvi táborok, vetélkedők tematikus témahetek hozzájárulnak tanulóink nyelvi kultúrájának fejlesztéséhez, idegen nyelvi kommunikációjuk erősödéséhez. Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségi élet erősítése. Az önálló tudásmegszerzéshez szükséges képességek erősítése , az informatikai eszközök tudatos használata.. Célunk a nemzeti hagyományaink megismertetése, és tovább örökítése. Az egészséges életmódhoz nem csak a mozgás megszerettetése és a rendszeres mozgás igényének kialakítása tartozik, hanem az egészséges táplálkozás, a lelki egészség, a káros szenvedélyek elkerülése is. Mindezekre nagy hangsúlyt helyezünk. Az egészségnapok programjaival segítjük ennek elmélyülését. Iskolánk diákjainak többsége rendelkezik saját kerékpárral és az év nagy részében kerékpárral közlekedik. Ezért célunk a komplex közlekedési ismeretek oktatása /baleset-megelőzés, elsősegély nyújtás, egészségfejlesztés. Mindezen célok megvalósításához igénybe vesszük pszichológus, rendőr, védőnő közreműködését és segítségét,. Az iskolai pedagógusai szakmai továbbképzéseken vesznek részt, amely a folyamatos innovációt segíti elő iskolákban.

A projekt ideje alatt az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

2 telephelyen

 • 4 alkalommal egészségnapot szervezünk
 • 5 csoportban biztosítjuk tanórán kívül heti 2 órában a mindennapos testmozgás részét képező . mozgás lehetőségét.
 • 5 alkalommal biztosítunk hagyományos, vagy újszerű alkalomszerű mozgásos
 • tevékenységeket. /sportnapok/
 • 8 alkalommal szervezünk baleset megelőzési KRESZ délutánokat
 • informatika szakkört tartunk heti másfél órában egy tanév időtartamban.
 • 1 alkalommal szervezünk nyári természet közeli sporttábort.
 • 4 alkalommal szervezünk erdei iskolát / 4x 5 nap/
 • 15 esetmegbeszélést tartunk, 15  esettanulmányt készítünk, kiépítjük a kommunikációs jelzőrendszert.
 • 2 alkalommal tartunk nemzetiségi délutánt
 • Honismereti szakkört működtetünk heti egy órában egy tanévi időtartamban.
 • 2 alkalommal szervezünk hagyományteremtő programot /diáknap/
 • 4 alkalommal szervezünk nyelvi vetélkedőt /német, angol/
 • 2 alkalommal szervezünk nyelvi témahetet /német, angol/
 • 1 alkalommal szervezünk nyelvi tábort 2x 5 napos időtartamban
 • 2 alkalommal szervezünk nyelvi témahetet
 • 4 csoportban képesség,ill. az egyéni megküzdő képesség fejlődését segítő programot valósítunk meg
 • 4 csoportban dohányzás megelőzést és dohányzásról leszoktató programokat valósítunk meg
 • 5 alkalommal szervezünk családi életre nevelést- intézményi innovációt segítő programokat
 • 2 alkalommal elsősegély nyújtó tanfolyamokat szervezünk.
 • 4 csoportban családi életre nevelő tanórán kívüli programokat valósítunk meg.
 • 4 csoportban konfliktus és agresszió kezelési programot valósítunk meg.

Pedagógus továbbképzéseket valósítunk meg:
• 27 db 30 órás továbbképzésen veszünk részt
• 2 db 60 órás továbbképzés
• 1 db 90 órás továbbképzés
• 2 jó gyakorlatot veszünk át

A megvalósítás formái

 • informatikai szakkör
 • Kresz – kerékpáros szakkör
 • nyelvi vetélkedő
 • nyelvi témahét
 • nyelvi tábor
 • egészségnap
 • természet közeli sport tábor
 • sportszakkörök
 • elsősegély nyújtó napok
 • komplex közlekedési ismeretek, baleset megelőzési nap
 • alkalomszerű szabadtéri mozgásos rendezvény: sportnapok
 • IKT eszközök alkalmazása
 • hagyományteremtő programok /diáknap
 • esetmegbeszélés, esettanulmány
 • konfliktus és agressziókezelési program
 • családi életre nevelés
 • családi –intézményi innováció
 • dohányzás megelőzési programok
 • nemzetiségi és népismereti programok, szakkörök

Pedagógus továbbképzések

 • • jó gyakorlatok átvétele
 • • 30 órás akkreditált továbbképzéseken való részvétel, összesen 27 továbbképzés teljesítése: szaktárgyi továbbképzések, a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó képzések, a korszerű testneveléshez kapcsolódó képzések, az IKT eszközökhöz kapcsolódó képzések . 3 alkalommal a képzéseken a tantestület nagyobb csoportja vesz részt.
 • • 60 órás képzés 2 továbbképzés
 • • 90 órás képzés 1 továbbképzés

A projekt megvalósítói

 • A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete
 • külső szakértők , szolgáltatók
 • együttműködő partnerek, szervezetek

Együttműködési megállapodások szervezetekkel

 • Túrkeve Város Önkormányzata Anya és Gyermekvédelmi Szolgálat
 • Iskola- és Ifjúság- Eü. Orvosi Ellátás Túrkeve
 • Túrkevei Városi Spőrtegyesület
 • Dr. Gáll Ped-Intern Bt /gyermekorvos
 • Berettyó – körös Többcélú Szociális Szolgáltató Központ
 • Túrkevei Finta Múzeum
 • Finta Múzeumért Alapítvány
 • Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány
 • Nimfea Természetvédelmi Egyesület
 • Petőfi Sándor Diákegyesület
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
 • Városi Vezető Védőnő